60 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ “เงิน” ที่คนอยากรวยต้องรู้

คำศัพท์เกี่ยวกับเงินเป็นเรื่องที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะจบจ่ายซื้อของ หรือเวลาต้องพูดคุยกับลูกค้าที่การใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์ เพื่อสร้างความกระจ่างให้กับทุกท่าน ในบทความนี้ เราจึงได้รวบรวมคำศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเงินที่จำเป็นต้องรู้ โดยเฉพาะนักลงทุนที่ต้องการสร้างอิสรภาพทางการเงิน หากพร้อมแล้ว มาดูกันเลยครับ

 

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเงิน

 

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ “เงิน”

Money – เงิน

Currency – สกุลเงิน

Cash – เงินสด

Bank – ธนาคาร

Wallet – กระเป๋าเงิน

Coin – เหรียญ

Bill – แบงค์

Savings – เงินออม

Income – รายได้

Expense – ค่าใช้จ่าย

Budget – งบประมาณ

Debt – หนี้สิน

Loan – สินเชื่อ

Investment – การลงทุน

Profit – กำไร

Loss – ขาดทุน

Credit Card – บัตรเครดิต

ATM – เอทีเอ็ม

Exchange Rate – อัตราแลกเปลี่ยน

Financial – ทางการเงิน

 

 

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสินเชื่อ การยืมเงิน

 

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ “เงิน”

Borrow – ยืมเงิน

Lender – ผู้ให้สินเชื่อ

Borrower – ผู้ยืมเงิน

Interest – ดอกเบี้ย

Repayment – การชำระเงินกู้

Installment – งวดผ่อนชำระ

Principal – เงินต้น

Collateral – หลักทรัพย์

Credit Score – คะแนนเครดิต

Mortgage – สินเชื่อจำนอง

Default – การผิดนัดชำระหนี้

Grace Period – ช่วงเวลาผ่อนผัน

Unsecured Loan – สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์

Secured Loan – สินเชื่อมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

Debt Consolidation – การรวมหนี้

Loan Application – ใบสมัครสินเชื่อ

Loan Agreement – สัญญาสินเชื่อ

Loan Term – ระยะเวลาสินเชื่อ

Loan Officer – เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลงทุน

Investment – การลงทุน

Investor – นักลงทุน

Portfolio – กระเป๋าหลักทรัพย์

Asset – ทรัพย์สิน

Stock – หุ้น

Bond – ตั๋วเงิน

Dividend – เงินปันผล

Capital – ทุน

Return on Investment – ผลตอบแทนจากการลงทุน

Risk – ความเสี่ยง

Diversification – การแบ่งแยกการลงทุน

Portfolio Management – การจัดการกระเป๋าหลักทรัพย์

Stock Market – ตลาดหุ้น

Mutual Fund – กองทุนรวม

Real Estate – อสังหาริมทรัพย์

ROI (Return on Investment) – ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน

Equity – ส่วนของทุน

Risk Management – การจัดการความเสี่ยง

Capital Gain – กำไรจากการลงทุน

Investment Strategy – กลยุทธ์การลงทุน

 

สินเชื่อ เงินด่วน อนุมัติเร็ว ท่านที่ต้องการใช้เงินด่วน แนะนำแหล่งกู้เงินด่วน
Logo